Klart: Kommunen bäddar för vatten och friköp

Beslutet är fattat. Nu startar processen som ska ge vatten, avlopp och möjlighet till friköp av tomterna på Östra Ängsholmen.

I veckan kunde vi berätta om nyheten som berör alla arrendatorer på Östra Ängsholmen. Förslaget i stadsbyggnadsnämnden var att en ny planprocess, som syftar till att ”ge möjligheter” för friköp samt anslutning till kommunalt vatten och avlopp skulle inledas.

Nu är det klubbat och klart. Beslutet fattades i fredags.

”Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om att starta planarbetet 25 maj 2018. Planarbetet genomförs med standardförfarande”, skriver Eskilstuna kommun på sin sajt.

Så vad betyder detta?

Tidsplanen är enligt dokumenten att den nya detaljplanen ska antas 2020. Det är dock ett antal steg som ska passeras på vägen, såsom samråd, granskning och antagande innan detaljplanen kan vinna laga kraft. Ni som har följt frågan vet att en tidigare detaljplansprocess inledes för ett antal år sedan – men inte gick hela vägen.

För många är frågan om vad friköp och anslutning till VA kommer att kosta självklart central. I nuläget finns inga uppgifter om den saken.

Här är en bra sammanfattning av den informationen som finns just nu:

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar till friköp och anslutning till kommunalt vatten och avlopp för arrendetomterna i planområdet. Arrendetomterna i planområdet samt arrendetomterna 1-29 (inom fornlämningsområdet) får möjlighet till friköp och anslutning till kommunalt vatten och avlopp (kommunalt VA). Arrendetomterna 56-59 (Skabbholmen) får möjlighet till friköp och anslutning till kommunalt VA via en gemensamhetsanläggning.

Arrendatorerna väljer om de vill behålla hink-in-hink-ut-metoden enligt arrendeavtal eller om de vill ansluta sig till kommunalt VA där det är möjligt. Vid friköp eller överlåtelse av tomt krävs dock anslutning till kommunalt VA.

Planområdets småskaliga fritidshuskaraktär med små byggrätter ska bevaras. För att kunna tillgodose utrymmesbehoven vid anslutning till kommunalt VA ges möjlighet till en mindre utbyggnad. Generellt behålls dock byggrätterna fortfarande små för att bevara dagens karaktär.

Vid ombyggnation ska områdets speciella karaktär särskilt beaktas. Det innebär småskalighet, traditionella byggnadsmaterial och kulörer samt att detaljer sparas vid renovering. Grova träd och annan äldre vegetation bör sparas.

Inga nya fastigheter skapas på Ängsvaktarens åkertäppor.

Planen påbörjas med ett antal utredningar hösten 2018.

Kommentarer är stängda.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close