Vägförening

Ängsholmens Samfällighet (vägföreningen) ansvarar för drift och underhåll av vägnätet för hela Ängsholmen. Stadgarna finns här.

Ägarbyte och adressändringar anmäls till Christina Thomé

Tjädervägen 40, 644 36 Torshälla
Telefon: 070 400 84 20
E-post: thome4416@gmail.com

Om vägföreningen

Ängsholmens Samfällighet är en genom laga förrättning 2000-08-28 bildad samfällighet som inom angivet verksamhetsområde skall svara för drift och underhåll av vägnätet.

Avgift

Föreningen uppbär statliga och kommunala driftbidrag. Utöver dessa utdebiteras medel från medlemmarna vilket beslutas av årsstämma. Dessa kostnader fördelas mellan fastighetsägarna på följande sätt:

Åretruntboende betalar 100 % och fritidsboende 70% av beslutad avgift från årsstämman. Ägaren av fastigheten per den 31/7 är betalningsansvarig.

Postgirokonto: 171226-4 (Ängsholmens Samfällighetsförening)

Eget ansvar

I syfte att förbilliga vägdriften har beslutats att varje fastighetsägare ansvarar för tillsyn av vägområdet mot sin tomt. Det omfattar rensning av vägtrumma, buskröjning, slåtter, skräpplockning med mera.

På förekommen anledning vill vi påpeka att anordningar inom vägområde, exempelvis arbete med vattenledningar, alltid skall anmälas till samfälligheten innan arbetena påbörjas. Så även för tunga transporter, vid ovanstående kan det komma att bli krav på återställning av väg vid skador.

För vägens funktion är det viktigt att vattenavrinning i diken fungerar. Fastighetsägare som äventyrar detta genom att igenfylla diken kommer att få bekosta återställandet.

Styrelse Ängsholmens Samfällighetsförening

Kontakt: angsholmenssamfallighet@gmail.com

Ordförande: Jan-Erik Lund, Tjädervägen 66, 070-6104617

Kassör: Camilla Lindskog, Järpvägen 19, 073-6529494

Sekreterare: Malin Mejenqvist, Järpvägen 14, 073-7529425

Suppleanter: Jonas Billberg, Kicki Thomé

Revisorer: Kristina Hellberg, Sonny Nordmark (suppleant Hans-Olov Söderqvist)

Valberedning: Pekka Partanen, Ängsholmsvägen 67, 076-1362055. Mats Bäcklund, Vråkvägen 3, 070-6764605

Protokoll och dokument

2022

2021

2020

Årsstämma 2020

2019

Årsstämma 2019

Årsberättelse 2019

Ekonomisk rapport 2015 – 2019 samt budget 2020

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close