Vägförening

Ängsholmens Samfällighet (vägföreningen) ansvarar för drift och underhåll av vägnätet för hela Ängsholmen. Stadgarna finns här.

Ägarbyte och adressändringar anmäles till:

Camilla Lindskog Järpvägen 19, 644 36 Torshälla

camilla.lindskog@outokumpu.com

Mobil: 073-652 94 94

Om vägföreningen

Ängsholmens Samfällighet är en genom laga förrättning 2000-08-28 bildad samfällighet som inom angivet verksamhetsområde skall svara för drift och underhåll av vägnätet.

Avgift

Föreningen uppbär statliga och kommunala driftbidrag. Utöver dessa utdebiteras medel från medlemmarna vilket beslutas av årsstämma. Dessa kostnader fördelas mellan fastighetsägarna på följande sätt:

Åretruntboende betalar 100 % och fritidsboende 70% av beslutad avgift från årsstämman. Ägaren av fastigheten per den 31/7 är betalningsansvarig.

Eget ansvar

I syfte att förbilliga vägdriften har beslutats att varje fastighetsägare ansvarar för tillsyn av vägområdet mot sin tomt. Det omfattar rensning av vägtrumma, buskröjning, slåtter, skräpplockning med mera.

På förekommen anledning vill vi påpeka att anordningar inom vägområde, exempelvis arbete med vattenledningar, alltid skall anmälas till samfälligheten innan arbetena påbörjas. Så även för tunga transporter, vid ovanstående kan det komma att bli krav på återställning av väg vid skador.

För vägens funktion är det viktigt att vattenavrinning i diken fungerar. Fastighetsägare som äventyrar detta genom att igenfylla diken kommer att få bekosta återställandet.

Styrelse

Ordförande: Malin Söderros

Ugglestigen 4, 644 36 Torshälla

Mobil: 070 – 713 20 79

Kassör: Camilla Lindskog

Järpvägen 19, 644 36 Torshälla

Tel: 016-34 30 07 Mobil: 073-652 94 94

Sekreterare: Christina Thome

Tjädervägen 40, 644 36 Torhälla

Mobil: 070-400 84 20

Suppleant: Ingemar Stålberg

Vråkvägen 9, 644 36 Torshälla

Mobil: 070-225 47 92

Suppleant: Kent Malmström

Eskilsgatan 52 d , 633 56 Eskilstuna

Mobil 0737214538

Revisorer: Kristina Hellberg & Sonny Nordmark

Suppleant revisor: Hans-Olov Söderqvist

Valberedning:

Johan Söderros  ( sammankallande)

Ugglestigen 4, 644 36 Torshälla

Mobil: 070 – 083 88 21

Anders Stomvall

Tjädervägen 58, 644 36 Torshälla

Mobil: 073 – 595 19 29

Protokoll

Årsmöte 2019 – läs protokollet här

Årsberättelse 2019

Ekonomisk rapport 2015 – 2019 samt budget 2020

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close