Nu kan du tycka till om friköp och vatten

Östra Ängsholmen delas in i tre zoner, där olika stora byggrätter kommer att tillåtas. Det är en av nyheterna i det planförslag som kommunen har tagit fram.

Målet med planprocessen är som bekant att möjliggöra friköp av arrendetomterna och utbyggnad av vatten/avlopp på Östra Ängsholmen.

Med start måndag 28 juni inleds nu ett så kallat samråd. Det innebär att alla sakägare (exempelvis vi som arrenderar en tomt på Ängsholmen) får ta del av planen – och berätta vad vi tycker.

Nu har du chans att tycka till

Samrådet pågår till 23 augusti. Styrelsen vill poängtera vikten av att du som har synpunkter på planförslaget använder din möjlighet att lämna in dem till kommunen under samrådet. Styrelsen har sedan tidigare fattat beslut om att hålla sig neutral under processen.

Synpunkter lämnas skriftligen, undertecknade med namn och fastighetsbeteckning. Ange diarienummer SBN/2018:194.

Mejl: sbf-planavdelningen@eskilstuna.se

Post

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
631 86 Eskilstuna

Här finns själva planförslaget

Kommunen kommer att skicka ut kortfattad information om samrådet via post. Ute på Ängsholmen finns plankartan också att beskåda på dansbanan (den lilla dörren på baksidan är öppen).

Alla dokument finns att ladda ned digitalt – klicka här för att komma till rätt sida hos kommunen. Vill du ta del av dem i utskriven form kan du kontakta planavdelningen på Eskilstuna kommun.

Nedan återpublicerar vi vanliga frågor och svar som kommunen har sammanställt.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar hur marken kan användas och hur miljön avses förändras eller bevaras. I detaljplanen redovisas vad kvartersmarken ska användas till (t.ex. bostäder, skola, industri), var allmän plats (t ex gator, torg, parker) ska ligga samt hur den tekniska infrastrukturen (t ex vatten- och avlopp, fjärrvärme, dagvattenhantering) ska lösas. En detaljplan innehåller ofta regler om utformning av mark, byggnader och vegetation. Detaljplanen antas av Stadsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige beroende på vilket planförfarande som tillämpas.

Läs mer på eskilstuna.se

Läs mer på boverket.se

Hur ser planprocessen ut?

En detaljplan tas fram i en process som kallas planprocessen. En detaljplan måste enligt lag gå genom flera steg innan den kan bli gällande.

I korthet ska detaljplanen gå igenom uppstart, samråd, granskning, antagande och laga kraft. När detaljplanen vunnit laga kraft blir den ett juridiskt gällande dokument som ej går att överklaga.

Var är vi i planprocessen?

Detaljplanen går från och med 28 juni in i det så kallade samrådet. Samrådet är det första formella tillfället då berörda sakägare, myndigheter och kommunala instanser har chans att ta del av planförslaget, samt har tillfälle att yttra sig på aktuellt planförslag.

När är detaljplanen klar?

Detaljplanen bedrivs enligt standardförfarande med tidplanen att detaljplanen ska antas av stadsbyggnadsnämnden i december 2021.

Vad innebär ett plansamråd?

Till samrådet upprättar kommunen ett förslag till detaljplan. Det ställs sedan ut för samråd där berörda sakägare, myndigheter, och kommunala instanser får möjlighet att ta del av förslaget samt lämna synpunkter. Viktigt att komma ihåg är att planförslaget inte är färdigt i samrådet.

Varför behövs en detaljplan för Ängsholmen Östra?

Detaljplanen behövs bland annat för att möjliggöra friköp av fastigheter inom planområdet. Dessutom behövs den för att reglera markanvändning, bebyggelsen och ge olika skydd för bland annat kultur- och naturmiljöer i området.

Kommer jag att få bygga ut?

Det beror på. Under planarbetet har kommunen undersökt olika alternativ när det gäller eventuell utökning av byggrätterna inom området. På grund av kulturmiljömässiga anledningar har kommunen kommit fram till att det finns tre separata områden inom planområdet där möjligheterna till utbyggnad skiljer sig. I vissa fall går det att bygga ut relativt stort medan i andra fall måste man hålla sig inom befintlig byggrätt.

Avvägningarna som gjorts samt de olika områdesindelningarna framgår i planbeskrivningen.

Kommer jag få köpa loss min tomt?

Ja, det är kommunens avsikt. Friköp förutsätter dock att detaljplanen får laga kraft.

Vad kommer det att kosta att köpa loss min tomt?

Kostnader för friköp av fastigheter regleras inte i detaljplanen utan sköts av kommunens fastighetsavdelning i genomförandet av planen. Saker som fastighetens storlek, läge och liknande kan avgöra hur mycket det kostar.

Regleras VA-utbyggnaden av detaljplanen?

Nej, detaljplanen styr inte på ett direkt sätt var ledningar och liknande kommer dras. Detaljplanen reglerar markanvändningen.

Vad kommer det kosta att ansluta till kommunalt VA?

Regleras enligt gällande taxa och kan bero på olika faktorer, t.ex. fastighetens storlek.

Måste jag ansluta till kommunalt VA?

Nej, du måste inte dra in kommunalt VA till ditt hus. Däremot kommer Eskilstuna Energi och Miljö (ESEM) att dra VA-ledning med förbindelsepunkt fram till framtida fastighetsgräns. Detta kommer tomtägaren eller fastighetsägaren vara tvungen att betala oavsett om den avser att nyttja kommunala VA-systemet eller ej.

Utbyggnad på tomten eller fastigheten för att kunna ansluta till VA bekostas av fastighetsägaren, dvs före detta arrendatorn.

Anslutning till kommunalt VA är ett krav för att få friköpa sin tomt.

En reaktion till “Nu kan du tycka till om friköp och vatten

  1. Är man fastighetsägare eller tomtägare om man fortsättningsvis bara vill arrendera tomten.
    Måste man betala för en förbindelsepunkt till en tomt man inte äger,borde inte detta ligga på
    en ev framtida försäljning/ägare som enligt kommunen ändå måste friköpa tomten och ansluta
    sig till VA.

    Gilla

Kommentarer är stängda.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close