Kallelse till årsmöte 2022 för Östra Ängsholmens friluftsförening

Välkommen till Östra Ängsholmens friluftsförenings ordinarie årsmöte. Inför mötet serveras det kaffe/te och hembakat fika, så kom gärna i god tid en liten stund innan.

Tid: 6 augusti 14.00 – 15.00

Plats: Dansbanan i Ängsholmen

Agenda:

  1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande för årsmötet


3. Val av sekreterare för årsmötet


4. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett


5. Val av två justerare tillika rösträknare


6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

7. Revisorernas berättelse


8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


9. Beslut om arvoden åt styrelse och nöjeskommitté


10. Val av ledamöter till styrelse och övriga funktioner


  • Styrelse
  • Revisorer och revisor suppleant
  • Valberedning
  • Nöjeskommitté

11. Aktuell information om detaljplaneprocessen för Östra Ängsholmen

12. Övriga frågor från medlemmar och styrelse


13. Mötets avslutande

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close