Samrådet förlängs – infomöte 25 augusti

Ett informationsmöte, med möjlighet att ställa frågor direkt till kommunen om den föreslagna detaljplanen, önskades av flera medlemmar på årsmötet. Styrelsen har framfört detta till kommunens planavdelning, som har lyssnat.

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas onsdag den 25 augusti kl 18:00 via Microsoft Teams. Du ansluter till mötet via denna länk (tryck ”continue from this browser” om du inte har teams på din dator eller telefon).

• Vid mötet kommer ansvarig planarkitekt att medverka. Planavdelningen kommer redogöra i korthet kring planförslaget och dess förutsättningar. Under mötet kommer möjligheten att ställa frågor om planförslaget finnas.

Observera att mötet endast rör detaljplanen. Frågor om eventuella kostnader för friköp och va-dragning hanteras ej i detaljplanen. Se även dokument ”Frågor och svar” som skickats ut samt finns tillgängligt på kommunens hemsida.

Samrådet förlängs, med en vecka, för att vi ska hinna lyssna på mötet och få chans att ställa frågor. Synpunkter, som ska vara undertecknade med namn eller fastighetsbeteckning, ska lämnas in skriftligt senast fredag den 27 augusti 2021 till:

sbf-planavdelningen@eskilstuna.se .

eller

Planavdelningen
Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna.

Glöm inte att ange planens diarienummer SBN/2018:194.
Om du har frågor eller funderingar kontakta gärna planavdelningen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close